Privatumo politika

Pagrindinis // Privatumo politika
Privatumo politikos tikslas

Ši politika reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita.

Privatumo politika nustato fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, įmonės ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę, tvarkant asmens duomenis.

Pagrindinės sąvokos.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Renkami subjektų asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duomenys), adresas, telefono ryšio numeris, šeiminė padėtis, einamos pareigos (darbas) ir išsilavinimas.

Asmens kodas – unikali skaitmenų seka. Asmens kodas asmeniui suteikiamas Gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka.

Vieša duomenų rinkmena – valstybės registras, informacinė sistema ar kita duomenų rinkmena, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus skirti duomenims, informacijai, dokumentams ir (ar) jų kopijoms teikti asmenims ir, kuriais asmenys gali teisėtai naudotis.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

1. Privatumo politikos taikymas.
 1. Ši Privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems UAB birža „BŪSTA“ klientams.
 2. Pirmą kartą bendradarbiaujant su UAB birža „BŪSTA“ Klientas privalo išreikšti savo nuomonę dėl UAB birža „BŪSTA“ administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Kliento asmens duomenis (išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą).
 3. Visais atvejais, kai Klientas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenys, laikoma, kad Klientas susipažino su šia Privatumo politika.
 4. Kliento, nesutikimas neriboja Kliento galimybių naudotis UAB birža „BŪSTA“ paslaugomis, kurias teikiant nėra naudojami asmens duomenys.
2. Renkama informacija.
 1. Bendradarbiaujant, mes UAB birža „BŪSTA“, 121105735, adresas: Savanorių pr. 124A , Vilnius
  LT-03153 , telefonas +370 5 2161919;
  e-paštas info@egoforte.lt;
  (toliau – Įmonė) renkame tokius asmens duomenis:
 2. Vardas Pavardė;
 3. Dokumentinė fotonuotrauka;
 4. Asmens kodas;
 5. Adresas;
 6. Elektroninio pašto adresas;
 7. Telefono numeris;
 8. Kita informacija, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, bendradarbiaudami su mūsų Įmone.
3. Jūsų asmens duomenų naudojimas.
 1. Teikdami paslaugas ar parduodami prekes, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo, šiuos duomenis galim naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo, tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai.
 2. Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
 3. Duomenys bus naudojami tam, kad:
 4. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Įmonės teikiamomis paslaugomis;
 5. Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
 6. Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;
 7. Administruoti įsiskolinimus;
 8. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.
4. Jūsų asmens duomenų saugumas.
 1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas.
 1. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys renkami, kaupiami arba naudojami tik tuo atveju, jeigu sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido jaunesnio negu 16 metų asmens tėvų pareigų turėtojas ar globėjas. Atsižvelgiant į tai, negavus tinkamo sutikimo, jaunesniam negu 16 metų asmeniui teikiamos tik tos paslaugos, teikiant kurias nėra reikalingi asmens duomenys
6. Duomenys, kurie nėra renkami.
 1. Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
7. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos Respublikoje.
 1. Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą su Jumis, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją – mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams.
 2. Peržengiant aukščiau nurodytus apribojimus, mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
 3. Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;
 4. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
 5. Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
 6. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 7.1., 7.2. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.
 7. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
8. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse.
 1. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
9. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas.
 1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
 2. Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi 6 mėnesius nuo bendradarbiavimo pabaigos , bet ne ilgiau penkerių metų nuo kontrakto įvykdymo, paslaugos suteikimo.
 3. Suėjus 9.2. punkte nurodytam terminui arba, kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės institucijoms.
 4. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo ir ne ilgiau kaip dešimt metų nuo skolos padengimo dienos.
10. Asmens duomenų tvarkymas asmens mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti.
 1. Jums tinkamai ir laiku neįvykdžius finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų Įmonei, Mes paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiame rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą.
 2. Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Įmonė išsiuntė (pateikė) priminimą, skola liko nepadengta ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas arba Jūs pagrįstai neginčijote skolos, mes turime teisę tvarkyti ir teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims Jūsų duomenis, taip pat ir asmens kodą, kad būtų galima įvertinti Jūsų mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
 3. Įmonė turi teisę Jūsų duomenis, taip pat ir asmens kodą, teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.
 4. Administruojant skolą Įmonė nenaudoja ir netvarko ypatingų asmens duomenų.
 5. Kai skolininkas padengia skolą, Įmonė užtikrina, kad tvarkant duomenis apie skolininko tinkamai ir laiku neįvykdytus finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus būtų nurodoma, kad skolininkas skolą padengė ir skolos padengimo data.
11. Jūsų teisės.
 1. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, tai galite tai padaryti asmeniškai, atvykę į Mūsų Įmonę, arba informuodami mus e-pašto adresu info@egoforte.lt;
  Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 2. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami mums elektroniniu paštu arba asmeniškai, atvykę į Mūsų Įmonę.
 3. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Šią informaciją, galite gauti asmeniškai, atvykę į Mūsų Įmonę arba susisiekdami su mumis e-pašto adresu info@egoforte.lt; Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
 4. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
 5. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
12. Atsakomybė.
 1. Jūs esate atsakingi už Kliento kortelės, Lojalumo kortelės ar Nuolaidų kortelės (jeigu tokios buvo Jums išduotos), taip pat Jums suteiktų Kliento ar nuolaidų kodų saugojimą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Įmonėje atliekami naudojant šias kortelės ar kodus.
 2. Jūs negalite perduoti aukščiau nurodytų kortelių ar kodų tretiems asmenims. Nurodytos kortelės yra Įmonės nuosavybė, todėl tais atvejais, kai juos tampa nebereikalingos, Jūs privalote jas grąžinti Įmonei.
 3. Jeigu aukščiau nurodytos kortelės buvo prarastos arba kodas be Jūsų žinios tapo žinomas trečiajam asmeniui, Jūs privalote nedelsiant apie tai informuoti mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
 4. Jei trečiasis asmuo bendradarbiaujant su Mūsų Įmone naudojosi Jūsų Kliento kortele, Lojalumo kortele, Nuolaidų kortele arba Jums suteiktu kodu, mes laikome, kad bendradarbiaujame su Jumis.
 5. Jūs esate atsakingas, už pateiktų asmens duomenų teisingumą ir išsamumą.
13. Privatumo politikos pakeitimai.
 1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką.
 2. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai Jūs busite informuoti papildomai.
14. Mūsų kontaktinė informacija.
 1. Pavadinimas: UAB birža „BŪSTA“,
  Įmonės kodas: 121105735;
  Adresas: Savanorių per. 124A, Vilnius, LT-03153;
  Telefonas +370 5 2161919
  info@egoforte.lt;