Taisyklės

Pagrindinis // Taisyklės
Sporto komplekso ,,EGO FORTE‘‘ teikiamų paslaugų naudojimosi taisyklės
Laisvalaikio ir sporto centro ,,EGO FORTE‘‘ teikiamų paslaugų naudojimosi taisyklės
BENDROJI DALIS
 1. Laisvalaikio ir sporto centro „Ego Forte“ (toliau taisyklėse – „Sporto kompleksas“) (adresas – Savanorių pr. 124A, Vilnius) teikiamų paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau tekste – „Taisyklės“). privalomos visiems paslaugų gavėjams. Visa reikalinga informacija yra teikiama sporto komplekso administracijoje ir internetinėje svetainėje egoforte.lt
 2. Pradėti naudotis sporto komplekso paslaugomis leidžiama tik sporto komplekso lankytojui (toliau taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su taisyklėmis. Prieš įsigydamas vardinę narystės kortelę (abonementą) lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento tapatybę. Už nepilnamečius lankytojus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto komplekso paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Sporto kompleksui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 3. Naudotis Sporto komplekso paslaugomis lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą Sporto komplekse arba įsigiję vardinę narystės kortelę (abonementą), o įmonių atstovai – atsižvelgiant į sudarytų sutarčių sąlygas.
 4. Kiekvienas lankytojas, norėdamas pasinaudoti Krepšinio salės paslaugomis privalo klubo administracijoje pateikti įmonės darbo pažymėjimą, jei su įmone sudaryta sutartis. Lankytojai nepateikę darbo pažymėjimo, į Krepšinio salę neįleidžiami. Įmonių atstovai, lankantys Sporto kompleksą pagal ilgalaikes sutartis gali būti neįleisti į Sporto komplekso patalpas, jei įmonė nebus tinkamai atsiskaičiusi pagal sutartį.
 5. Apsilankymo trukmė Krepšinio salėje, vandens ir pirčių zonoje priklauso nuo su įmone sudarytoje nuomos sutartyje nustatyto laiko.
 6. Lankytojams susimokėjus už paslaugas, bet dėl savo kaltės jomis nepasinaudojus, sumokėti pinigai negrąžinami.
 7. Sporto kompleksas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto kompleksą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Sporto komplekso teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto kompleksą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.
 8. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto komplekso paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jai. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Sporto komplekso darbuotojams paprašius, lankytojas privalo pateikti gydytojo pažymą, apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto komplekse, tenka lankytojui. Sporto kompleksas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl Sporto komplekso kaltės.
 9. Sporto kompleksas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Sporto komplekso rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikus daiktus, privalu užrakinti. Lankytojams rekomenduojama į Sporto kompleksą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus palikti Sporto komplekso laukiamajame esančiose spintelėse. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti administraciją. Sporto kompleksas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus jeigu tai įvyko dėl Sporto komplekso kaltės. Lankytojo Sporto komplekse palikti daiktai saugomi 7 dienas.
 10. Vardinė kortelė išduodama lankytojui, norinčiam reguliariai lankyti Sporto kompleksą, kuriame nurodomi reikalingi lankytojo asmens duomenys. Vardinė kortelė yra pateikiama atvykus į Sporto kompleksą. Praradus narystės kortelę, būtina informuoti Sporto komplekso administraciją. Mokestis už narystės kortelės dublikato išdavimą – 1,00Eur.
  Lankytojai privalo pradėti lankyti Sporto kompleksą (aktyvuoti vardinę kortelę) ne vėliau kaip per 14 – 31 dieną (priklausomai nuo įsigyto abonemento tipo) po apmokėjimo už ją. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto komplekso, vardinės narystės kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis vardinės kortelės tipą. Narysčių galiojimas skaičiuojamas dienos, valandos bei minučių tikslumu.
 11. Lankytojai, įsigiję dieninių apsilankymų vardines korteles, Sporto klubo patalpas privalo palikti iki 17.00 val. Savaitgaliais bei švenčių dienomis lankytojai, įsigiję dieninių apsilankymų narystės korteles, į Sporto kompleksą neįleidžiami, o švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos. Lankytojai, įsigiję Neriboto laiko narystės korteles, Sporto klubo patalpas privalo palikti iki (I-V) 22.00 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis (įskaitant ir perkeltas švenčių dienas į darbo dienas) įleidžiami tik Neriboto laiko narystės korteles įsigiję lankytojai. Sporto komplekso darbo laikas yra: (I-V) nuo 9.00 val. iki 22.00 val., o savaitgaliais: šeštadieniais – nuo 9.00 iki 21.00 val., sekmadieniais – nuo 9.00 val. iki 21.00 val. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Sporto kompleksas turi teisę keisti sporto komplekso darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuojant lankytojus Sporto komplekso administracijos skelbimų lentoje ir sporto komplekso internetiniame puslapyje.
 12. Maksimali apsilankymo Sporto komplekse trukmė yra nuo 2,5val iki 3,5val pagal įsigytą narystę (įsigijusiems vardinę neribotą narystės kortelę yra 3,5 val.). Lankytojas, viršijęs savo abonemento laiką, privalo administracijoje sumokėti papildomą mokestį viršijus nuo 1min iki 15min – 1,50Eur, nuo 16min iki 30min – 3,00Eur, nuo 31min iki 60min – 4,50Eur, nuo 61min iki 90 min – 6,00Eur, nuo 91min iki 120min – 7,50Eur.
 13. Lankytojai gali būti įleidžiami į Sporto kompleksą nepateikus abonementinės kortelės ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Lankytojai, pamiršę, ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės daugiau kartų, į Sporto kompleksą neįleidžiami. Įmonių atstovai, lankantys Sporto kompleksą pagal ilgalaikes sutartis gali būti neįleisti į vidų, jei įmonė nebus pateikusi lankytojų sąrašo ar tinkamai atsiskaičiusi pagal sutartį.
 14. Lankytojams, įsigijusiems vardinę kortelę (abonementą), pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto komplekso kaltės negalėjo naudotis Sporto komplekso paslaugomis. Šiuo atveju lankytojui grąžinama iš anksto už narystės kortelę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, kuomet lankytojas negalėjo pasinaudoti Sporto komplekso paslaugomis. Narystės kortelės galiojimas gali būti sustabdomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka:
  • 1 mėn. abonementą 1 savaitei (dėl ligos);
  • 3 mėn. abonementą 2 savaitėms (dėl ligos arba asmeninių priežasčių);
  • 6 mėn. abonementą 3 savaitėms (dėl ligos arba asmeninių priežasčių);
  • 1 metų abonementą 1 mėnesiui (dėl ligos arba asmeninių priežasčių).

Pastaba. Abonemento sustabdymo atšaukti negalima.

 1. Lankytojas privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, rūbinės laikrodį – žetoną. Mokestis (nuostolių atlyginimas) už sulaužytą ar prarastą raktą nuo spintelės yra 6,00Eur, praradus ar sugadinus laikrodį – žetoną – 6,00Eur. Sulaužius ar praradus raktą nuo spintelės bei laikrodį – žetoną, vienkartinis mokestis – 12,00Eur, praradus vardinę narystės kortelę (abonementą) naujos išdavimas – 1,00Eur.
 2. Sporto komplekso lankytojo įsipareigojimai:
  • Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis, imtis visų įmanomų priemonių, kad galima būtų išvengti savo bei kitų Sporto komplekso lankytojų bei darbuotojų sveikatos ir turto žalos;
  • Būti blaiviam ir neapsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų). Administracija turi teisę neįleisti nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo į Sporto kompleksą;
  • Nedelsiant informuoti Sporto komplekso darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto komplekso paslaugomis;
  • Fotografuoti ir filmuoti tik turint Sporto komplekso administracijos leidimą;
  • Atskirose Sporto komplekso zonose (vandens, pirčių, grupinių užsiėmimų, kovos menų salėse ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą (vandens zonoje – maudymosi aprangą; sporto salėse – sportinę aprangą). Avalynę lankytojai privalo pasikeisti Sporto komplekso laukiamajame ir palikti ją ten esančiose rakinamose spintelėse;
  • Prieš naudojantis Sporto komplekso įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto komplekso patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi Taisyklėmis, esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į atsakingus Sporto komplekso darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  • Naudotis Sporto komplekso įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, numatytais būdais ir tvarka;
  • Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie tai informuoti Sporto komplekso atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
  • Laikytis atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Sporto komplekso įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi, taip pat asmeninio pobūdžio treniruočių;
  • Gaiviuosius gėrimus, vandenį nupirktus sporto klube įsinešti į vandens ir pirčių zoną tik nedūžtančiuose induose, draudžiama įsinešti bei vartoti savus maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
  • Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sporto komplekso paslaugomis;
  • Neatlikinėti odos šveitimo, plaukų šalinimo, dažymo ir kitas asmenines estetines higienos procedūras;
  • Plaukų džiovintuvus naudoti tik pagal paskirtį t. y. galvos plaukų džiovinimui;
  • Laikytis šių Taisyklių;
  • Transporto priemones statyti tik lankytojams skirtose vietose.
  • Treniruoklių, grupinių užsiėmimų, kardio treniruoklių, kovos menų salių ar baseino treneriams (instruktoriams) kilus įtarimams dėl netinkamos sporto užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.
 3. Septynias dienas per metus Sporto kompleksas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos ir nebus kompensuojama.
 4. Sporto kompleksas turi teisę atsisakyti teikti arba nedelsiant nutraukti teikiamas paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Sporto komplekso lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su Sporto komplekso veiklos koncepcija. Sporto komplekso atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto komplekso patalpas.
 5. Lankytojams nesilaikant šių Taisyklių punktų ar pažeidus šių Taisyklių I dalies 16, 19 punktus, II dalies 5.1; 5.2; 5.3; 5,4 punktų, III dalies 5 punktą ir IV dalies 8, 9, 10 punktus, Sporto kompleksas turi teisę nutraukti lankytojo narystės kortelės galiojimą, ir neįleisti lankytojo į Sporto kompleksą.
TRENIRUOKLIŲ SALĖS TAISYKLĖS
 1. Prieš naudojantis treniruokliu, būtina susipažinti su Sporto komplekso patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis naudojimosi Taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu (instruktoriumi) dėl naudojimosi tvarkos bei teisingai atliekamo pratimo.
 2. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio būtina pasitiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
 3. Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.
 4. Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš anksto informuoti trenerį (instruktorių).
 5. Treniruoklių salėje draudžiama:
  • Naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
  • Sportuoti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus, išskyrus atvejus kai prižiūrima salės instruktoriaus ar tėvų (globėjų).
  • Mėtyti štangų skridinius ir svarmenis.
  • Dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.
 6. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į vandens ir pirčių zoną privaloma nusiprausti duše.
 7. Vaikams salėje būti draudžiama.
PAPILDOMOS TAISYKLĖS GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ IR KOVOS MENŲ SALĖSE
 1. Grupinių užsiėmimų ir kovos menų užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami Sporto komplekso registratūroje. Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus lankytojai informuojami Sporto komplekso administracijoje arba informaciniais pranešimais Sporto komplekso skelbimų lentoje, taip pat internetiniame puslapyje.
 2. Užsiėmimų rūšį lankytojas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Lankytojai, nesulaukę 16 metų amžiaus, gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į lankytojo pateiktą gydytojo pažymą bei užsiėmimo poveikį sveikatai.
 3. Lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus, kadangi treneriams suteikta teisė neįleisti į užsiėmimus pavėlavusiųjų.
 4. Įmonių, nuomos pagrindu besinaudojančių kovos menų sale, darbuotojai turi pirmenybės teisę lankytis kovos menų salėje prieš lankytojus, įsigijusius abonementus, išskyrus laiką, kuomet vyksta grupiniai užsiėmimai kovos menų salėje pagal Sporto komplekso tvarkaraštį.
 5. Draudžiama dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą.
 6. Po treniruotės grupinių užsiėmimų ir kovos menų salėje, prieš einant į vandens ir pirčių zoną privaloma nusiprausti duše.
PAPILDOMOS TAISYKLĖS VANDENS IR PIRČIŲ ZONOJE
 1. Lankytojai vandens zonoje turi avėti šlepetes su neslidžiu padu. Įeinant į pirtis (išskyrus turkišką pirtį), šlepetės paliekamos už pirčių durų. Rankšluostis privalomas. Norint ilsėtis ant gultų, privalu pasikloti atsineštą rankšluostį ar kaitinimosi patalpai skirtus patiesalus.
 2. Prieš naudojimąsi vandens zona, t. y. baseinu, sūkurine vonia, kaskada ir pirtimis, bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 3. Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis.
 4. Lankytojai, atvykę į Sporto kompleksą su nepilnamečiais vaikais, privalo apie tai informuoti Sporto komplekso instruktorių ir administratorių, laikytis jo nurodymų bei prižiūrėti nepilnamečius. Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą vandens zonoje ir pirtyse.
 5. Lankytojai, nesulaukę 16 metų amžiaus, vandens zonoje gali lankytis tik prižiūrimi tėvų.
 6. Naudojantis pirtimis, būtina pasitiesti rankšluostį ar kaitinimosi patalpai skirtus patiesalus.
 7. Infraraudonųjų spindulių pirtyje galima būti ne ilgiau kaip 20 minučių. Dėl naudojimosi pirtimi laiko rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.
 8. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:
  • Šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių paslaugomis kitiems lankytojams.
  • Neklausyti administratorių ir/ar kitų atsakingų Sporto komplekso darbuotojų nurodymų.
  • Įsinešti į sporto klubą savo alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
  • Būti sūkurinėje vonioje bei infraraudonųjų spindulių pirtyje asmenims, nesulaukusiems 10 metų amžiaus be tėvų (globėjų);
  • Pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;
  • Įsinešti vantas ir jomis naudotis;
  • Liestis prie pirčių maitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
 9. Administratorėms ir/ar kitiems atsakingiems Sporto komplekso darbuotojams suteikiama teisė išprašyti iš vandens zonos patalpų nedrausmingus lankytojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių ir Sporto komplekso darbuotojų nurodymų. Tokiais atvejais neišnaudotas laikas nekompensuojamas.
 10. Apsilankymo vandens zonoje trukmė 2,5 valandos, įmonių atstovams nuo sutartyje pasirašyto laiko.

Sporto komplekso administracija linki Jums gero ir malonaus poilsio!